Висока школа струковних студија за васпитаче Шабац

Организација школеСавет Школе је колегијални орган који управља Школом. Њега чини 17 чланова
Чланови САВЕТА су:
Вулетић др Сања, професор струковних студија - председник Савета
Јовановић др Мира, професор струковних студија
Гајић др Петар, професор струковних студија
Марковић др Мирјана, професор струковних студија
Станков др Љиљана, професор струковних студија

Биљана Пантелић, књиговођа-благајник
Слободан Павловић, домар
Вук Јовановић, послови информационог система

Александра Пајић, студент
Суела Стојков, студент


ДИРЕКТОР
Директор је руководилац и орган пословођења Школе.
Др Светлана Карић, професор струковних студија

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

НАСТАВНО ВЕЋЕ
Наставно веће је највиши стручни орган Школе. Чине га сви наставници у наставничком звању који су у радном односу у Школи.

СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ
Студентски парламент организује се ради заштите права и интереса студената. Броји 10 чланова.

ВЕЋЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТУДИЈА
Веће специјалистичких студија чине сви наставници који изводе наставу на специјалистичким студијама.

ВЕЋЕ ГОДИНЕ
Веће године студија чине сви наставници који изводе наставу на тој години студија.

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ
Школа има у свом саставу следеће организационе јединице:
•  Наставну;
•  Секретаријат
Делокруг послова организационих јединица утврђен је Статутом Школе.   Шематска организациона структура ВСССВ Шабац